Címünk 4027 Db., Thomas Mann u. 2/A

Rólunk

A jogszabályi előírások alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. január 1-jei hatállyal átszervezte a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító intézményeit – DMJV Gyermekvédelmi Intézményétől a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai átkerültek DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központjához (az intézmény DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja néven működik tovább), így az intézmény szakmai létszáma 63 főről 107 főre emelkedett –, valamint az Önkormányzat és a két civil szervezet között létrejött ellátási szerződések kiegészültek a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátásával.

Az Önkormányzat Közgyűlésének döntése alapján Debrecenben jelenleg DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja a család- és gyermekjóléti központ, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat, a Héra Egyesület és a Forrás Lelki Segítők Egyesülete pedig a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait látja el.
Család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

 

A Gyvt. pontosan meghatározza a család- és gyermekjóléti szolgálatok, valamint központok feladatait. A Gyvt. módosításával a család- és gyermekjóléti központhoz telepítették a hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatkört, továbbá azon speciális feladatokat, amelyek speciális szaktudással rendelkező szakember bevonását igénylik (pl. jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, családterápia), vagy olyan problémák kezelésére irányulnak, amelyek nagyobb lakosságszámú településen láthatók el hatékonyan, vagy ott van relevanciájuk.

A szintek közötti együttműködés megteremtése és a szakmai munka elősegítése érdekében a család- és gyermekjóléti központoknak szakmai támogatást kell nyújtaniuk az ellátási területükön működő család- és gyermekjóléti szolgálatok számára.

A járásszékhely település és a megyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti központot működtetni. A járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. Tekintettel arra, hogy Debrecen Megyei Jogú Város járásszékhely település is, így a család- és gyermekjóléti központ ellátási területe Hajdúsámsonra is kiterjed.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 184/2022 (IX. 15.) számú határozatában rendelkezett a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények átszervezéséről.

A határozat értelmében 2023. január 1. napjával a DMJV Gyermekvédelmi Intézménye beolvadás útján egyesítésre került a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjával.

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja szakmai tevékenységének bemutatása

A törvényben előírtaknak megfelelően az Intézmény tevékenységi köre magában foglalja a naprakész és pontos információnyújtást, a különféle térítésmentes tanácsadásokat, a prevenciót, az ügyintézés segítését, az eseti problémák kezelését és a szociális segítőmunkát. Alapvető feladataink a lakosság igényeihez, a törvényi és rendeleti előírásokhoz, a változó társadalmi viszonyokhoz rugalmasan alkalmazkodva jelentősen bővültek és átalakultak a szükségletekhez igazodó sokszínű, változatos szolgáltatások kerültek bevezetésre. A Gyvt. 40. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat – keretében működtethető, a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok munkája integrálódott.

Az átmeneti gondozás formái − a gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti otthonai − között közvetlen információcsere valósul meg, ami lehetővé teszi a gyermek és a családok számára leginkább megfelelő ellátási forma kiválasztását.

Az intézményben a szakmai feladatok ellátását az alábbi két szakmai egység végzi

  • Család- és Gyermekjóléti Központ
  • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  • Átmeneti Gondozás

Szolgáltatásaikat úgy szervezik, hogy az ellátási területen élő valamennyi gyermek és rászoruló felnőtt számára elérhető legyen.

A szolgáltatást igénybe vevő ellátottak számára nyitva álló helyiségek

  • 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A (székhely)
  • 4002 Debrecen, Pacikert u. 1.
  • 4029 Debrecen, Víztorony u. 13.
  • 4029 Debrecen, Víztorony u. 11.
  • 4032 Debrecen, Böszörményi út 68.
  • 4026 Debrecen, Mester utca 30.
  • 4225 Debrecen, Felsőjózsai u. 7.

Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást a jogosult egyén, gyermek és családja részére a lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső területen, külterületeken is azonos szakmai szinten biztosítják.

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ az alábbi szolgáltatásokat nyújtja

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ speciális feladatai

A Család- és Gyermekjóléti Központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, jogainak érvényesítése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ egyéb feladatai

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központ  Átmeneti Gondozás feladatai

Gyermekjóléti alapellátás keretében gyermekek átmeneti gondozását végzi gyermekek átmeneti otthonában és családok átmeneti otthonában, valamint gyermekek alternatív napközbeni ellátása keretében szabadidős és prevenciós szolgáltatásokat nyújt Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén.

Az Átmeneti Gondozás szolgáltatásai a Mester u. 30. és a Böszörmény út 68. szám alatti telephelyeken valósulnak meg.

Széchenyi 2020